Mafýk - Vyučuje matematiku a fyziku

V rámci nového projektu přibude na mafýkovi nový obsah

Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice

Cílem projektu je inovovat výuku v oblasti přírodopisu, přírodovědy, chemie, pracovních činností a matematiky na naší škole o inovativní a moderní metody vzdělávání. Projekt je zaměřen především na projektovou a praktickou výuku a na rozšíření školního e-learningového prostředí. V neposlední řadě bude zlepšeno materiální vybavení školy zřízením tří nových pracovišť: koutku živé přírody, modernizované učebny chemie a školní zahrádky. Celkové náklady projektu činí 2 551 150,61 a budou hrazeny ze strukturálních fondů EU (2 168 478,01Kč, 85%) a ze státního rozpočtu České republiky (382 672,60Kč, 15%).

V rámci tohot projektu budou žákům na tomto portálu k dispozi čtyři kurzy matematiky pro 1. stupeň , dva kurzy přírodovědy, čtyři kurzy přírodopisu pro druhý stupeň a dva kurzy chemie.

O projektu

Projekt je zaměřen na žáky druhého stupně naší základní školy a jeho cílem je zavést ucelený a úplný systém domácí přípravy žáků na výuku prostřednictvím informačních technologií. Důvodem realizace projektu je zkvalitnění současného stavu, kdy neexistence materiálů, které korespondují s učebními plány pro výuku těchto předmětů, značně komplikuje žákům jejich přípravu. Zlepšení stavu chceme dosáhnout vytvořením souboru interaktivních studijních materiálů, které budou přesně odpovídat rozsahu a harmonogramu učiva na naší škole podle ŠVP a umožní okamžitou zpětnou vazbu.Tyto materiály posílí kompetence žáka k učení, řešení problémů,kompetence komunikativní a pracovní. 

Cíle projektu

Cílem projektu je reagovat na zjištěné požadavky žáků v oblasti domácí přípravy na vyučování. Chceme rozšířit výukové prostředí o e-learning a naplnit ho výukovými materiály z oblasti matematiky a fyziky. Budeme pracovat na atraktivnosti výukového obsahu a vlastní formy výuky pomocí internetu pro žáky, zvýšení efektivnosti výuky, zajistění dostupnosti výukových materiálů, testů, cvičení apod kdekoliv,kdykoliv a odkudkoliv. Předpokládáme individuální přístup k žákům - možnost vytvoření více variant výukových materiálů,metodickou pomoc žákům a širší možnost testování a procvičování znalostí, možnost aktivní komunikace mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem. Realizace tohoto projektu výrazně zkvalitní komunikaci, partnerství a spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a žáky, zefektivní domácí přípravu žáků, nemocným žákům dovolí samostatné studium a procvičování probrané látky nezávisle na místě pobytu, učitelům umožní vést diskusi se žáky i rodiči a to vše pomocí internetu.Hlavním produktem projektu budou tedy interaktivní pracovní listy pro žáky, přehledně rozdělené do kapitol dle stávajícího ŠVP na naší škole, přehledně zpracované kapitoly z fyziky pro 6. - 9. ročník, sloužící jako zásadní dokument k domácímu studiu žáků. V rámci projektu hodláme zajistit školení učitelů, žáků i rodičů, která pomohou toto výukové prostředí e-learningu využívat.Pro žáky, kteří doma nevlastní internet, bude zajištěn přístup k počítačům o přestávkách i mimo vyučovací hodiny. Realizací projektu chceme popularizovat předměty matematika a fyzika na naší škole a podpořit orientaci žáků na technické obory. K dosažení cílů projektu chceme využít chuti zvláště mladých učitelů k využití moderních forem výuky pomocí výpočetní techniky. Předpokládáme vytvoření dynamického systému, který se bude i v dalším období po skončení realizace projektu nadále rozšiřovat a měnit podle budoucích požadavků a potřeb výuky na naší škole.

Projekt "Zhotovení platformy pro systém e-learningu" je financovaný z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%)

Investice do rozvoje vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%).

© 2009 ZŠ Židlochovice, © 1998-2009 COVER MEDIA. Správa obsahu ACTUANA CMS. E-learning řešení LearnIS LMS.